MIDDEN - DELFLAND

Nieuwjaarsreceptie gemeente Midden-Delfland

2 januari 2007. "Het gaat goed in Midden-Delfland!". Tijdens de Nieuwjaarsreceptie, die de gemeente Midden-Delfland organiseerde voor haar burgers, sprak burgemeester Rodenburg over hoe goed het gaat in Midden-Delfland. De rustig verlopen Oud- en Nieuwjaarsviering in de dorpen steunen het gevoerde beleid van de gemeente na een onrustige viering vorig jaar in Maasland. De vele activiteiten op allerlei gebied, met als hoogtepunt het project Drie Dorpen, één Opera, Turandot (in april 2006), laten Midden-Delfland op zijn best zien. Netwerkende Midden-Delflanders beleefden een gezellige en wellicht nuttige avond onder het 

genot van een muziekje (klarinetsextet van Sint Caecilia), een hapje en een drankje. 

Burgemeester Rodenburg memoreerde dat enige tijd geleden door 150 mensen nagedacht is over de toekomst van Midden-Delfland met als resultaat: de Gebiedsvisie Midden-Delfland ® 2025. Voornamelijk achter de schermen is al hard gewerkt aan deze visie. De dorpen en het landschap moeten uitnodigen! In de visie staan de polders centraal en is er extra aandacht voor het water. De poorten naar Midden-Delfland zullen binnenkort tastbaar gaan worden. 

Verder heeft uiteraard ook de aanleg van de A4 aandacht en hebben de sluipverkeersmaatregelen landelijke bekendheid gekregen. In een paar dagen kwamen er 40000 bezoekers op de website kijken naar de filmpjes over het gebruik van de pollers aan de Rotterdamseweg.

Otto van Egmondpenning

Burgemeester Rodenburg vervolgde zijn toespraak met een beschrijving van de nieuwe Otto van Egmondpenning en het belang van de naamgever, de 'heer van Keenenburg', voor Holland. De in 2005 ingestelde hoogste onderscheiding van de gemeente Midden-Delfland wordt toegekend aan inwoners van de gemeente die zich als vrijwilliger tenminste 25 jaar in zeer hoge mate en aantoonbaar verdienstelijk hebben gemaakt. De penning gaat vergezeld van een draagspeld en oorkonde. 

Tijdens de opsomming van een groot aantal activiteiten op het terrein van cultuurhistorisch onderzoek in het Midden-Delflandgebied in het algemeen en in Schipluiden in het bijzonder, werd langzaam duidelijk dat de onderscheiding bestemd was voor Jacques Moerman. Jacques heeft, naast zijn functie als conrector op het Christelijk Lyceum Delft, zich ruim 40 jaar in diverse hoedanigheden in hoge mate verdienstelijk gemaakt voor de gemeente Midden-Delfland en haar inwoners. 

In 1966 schreef hij zijn eerste boek over de geschiedenis van 'De Kerk van 't Woudt', in 1972 en 1983 gevolgd door gewijzigde herdrukken.
In 1970 was Jacques Moerman mede-oprichter van de Historische Werkgroep Oud-Schipluiden, de latere Historische Vereniging Oud-Schipluiden.

Vanaf 1970 was hij leider van tientallen excursies binnen de gemeente Schipluiden en het Midden-Delflandgebied en hield hij lezingen over regionaal-historische onderwerpen, zoals "Historie en Landschap van Midden-Delfland", "Het vervoer over vaarten en vlieten", "De dichter H.K. Poot", "Het kasteel Keenenburg", "Het gebruik van oude kaarten bij historisch onderzoek", "Het kerkdorp 't Woudt", "Klooster en buitenplaats Sion".

Tevens was Jacques Moerman vanaf 1970 schrijver van verschillende publicaties in lokale bladen, brochures en boeken en was hij archivaris van respectievelijk de Nederlands Hervormde kerk van 't Woudt en de Nederlands Hervormde kerk van Schipluiden.
Vanaf 1976 was hij o.a. coördinator van een aantal grote opgravingen in de gemeente Schipluiden en Den Hoorn en na 1980 lid van de subcommissie Natuur en Landschap van Midden-Delfland van de Reconstructie Commissie Midden-Delfland en voorzitter van de Werkgroep Historie en Landschap van de Midden-Delflandvereniging.

Vanaf 1990 was Jacques Moerman o.a. organisator van de Open Monumentendag in Schipluiden en lid van diverse commissies. Sinds 2000 is hij secretaris van de stichting "Midden-Delfland is mensenwerk".

Alle door hem verrichte onderzoeken, publicaties, lezingen en excursies hebben bijgedragen aan het levendig maken en houden van de historie van Midden-Delfland en vormen een onderdeel van educatie in het algemeen, waarvan ook de jeugd via de scholen profijt hebben.

Bron: