MIDDEN - DELFLAND

Historie en Landschap van de Klaas Engelbrechtspolder

Op donderdag 19 april werd het onderzoeksrapport 'Historie en landschap van de Klaas Engelbrechtspolder' officieel overhandigd aan twee wethouders van de gemeente Midden-Delfland, mevrouw Tineke van Nimwegen-van Wieringen (o.a. Monumenten en cultuur) en de heer Christiaan van der Kamp (o.a. Gebiedsvisie Midden-Delfland). Het boekje bevat een update van de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van deze polder, die de meest open en zichtbare van het hele gebied genoemd kan worden en cultuurhistorisch zeer interessant is. Met dit project lost de stichting Midden-Delfland is Mensenwerk het eerste deel van haar belofte in, gedaan tijdens de Gebiedvisie-driedaagse in 2005. De actualisering van de cultuurhistorische feiten is nodig om als input te dienen voor het landschapsontwikkelingsplan (LOP), waar de gemeente Midden-Delfland binnenkort mee aanvangt.

De Klaas Engelbrechtspolder wordt in het noorden begrensd door de Woudseweg, in het oosten en zuidoosten door de Ommedijk en de Gaag (Rijkssstraatweg, Dorpsstraat, stukje Gaagweg), in het zuidwesten door de Zijde en in het westen door de Monsterwatering.

De grote open ruimte is het meest opvallende kenmerk in deze polder: langs de begrenzing liggen rondom fiets- en wandelpaden en daarvandaan is er vrij zicht over de gehele polder. De polder is nog vrijwel in zijn oorspronkelijke staat en kent weinig bebouwing die daaraan afbreuk doet. Dankzij de aanleg van het aquaduct van de Gaag blijft de hinder van de A4 beperkt. In de Klaas Engelbrechtspolder staat een tiental monumentwaardige gebouwen (meestal boerderijen, maar ook de voormalige r.k. kerk bij Hopenpijl) en bevinden zich verschillende archeologische sites. De Voddijk behoort ook tot de topwaarden in dit gebied.
Het boekje bevat een beschrijving van de geologische, waterstaatkundige en bestuurlijke situatie, van de bewoningsgeschiedenis, de monumentale waarden en de afwijkende bebouwing, en sluit af met een overzicht van de topclusters. Het boekje bevat veel foto´s en zeven kaartjes die de beschrijvingen samenvatten.


Voormalige kasteelwerf vanaf de Voddijk

Het boekje is het eerste in een serie die voor de polders van heel Midden-Delfland in voorbereiding is. In de loop van het komende jaar zullen alle andere polders volgen. Voor dit omvangrijke project van de stichting Midden-Delfland is Mensenwerk is subsidie aangevraagd bij de provincie ZH en de gemeente Midden-Delfland.

Op donderdag 26 april zal het verhaal van de Klaas Engelbrechtspolder voor het geïnteresseerde publiek uitvoerig door Jacques Moerman worden verteld, tijdens het tweede deel van de algemene ledenvergadering van de Midden-Delfland Vereniging. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Hoornbloem in Den Hoorn en de lezing over Klaas Engelbrechtspolder begint na de pauze van 21.00 uur. Ook voor niet leden toegankelijk.

Klaas Engelbrechtspolder
De open ruimte van de Klaas Engelbrechtspolder als top waarde

Topclusters

In het rapport worden de volgende topclusters van de cultuurhistorie in de Klaas Engelbrechtspolder polder aangegeven (zie kaart):

  1. Ensemble Korpershoek (met boerderij, bosjes, vaarsloot 'In't Rietveld', rietland met verlaten scheepswerf, voormalige buitenplaats Baarslust, Zijde, korenmolen);
  2. Ensemble kasteelwerf Hodenpijl (boerderij Mariestein met laan en vijver, hoogte boerderij op kasteelplaats, restant kasteelgracht, verlaten boerderijplaats);
  3. Ensemble kerk Hodenpijl (voormalige r.k. kerk en pastorie, kerkhof, bunker, kerkbrug, nabijheid buitenplaats Hodenpijl in Kerkpolder, boerderijen Rijksstraatweg 18 met kerkwerf en Rijksstraatweg 23 met erf);
  4. Ensemble Klaas Engelbrechtsweg 1 (boerderij op kreekrug, verlaten boerderijwerf, vaarsloot, beplanting);
  5. Ensemble manege Rehoboth (rietland, Ommedijk, vrije doorkijk over Hooipolder naar boerderij Ommedijkerhoeve aan de Ommedijk e.a.);
  6. Ensemble Woudhoeve (laan, erfbeplanting, vaarsloot, verlaten terpen, kromme sloten, dijkje richting Zijde) en Anna Maria Hoeve;
  7. Voddijk en naaste omgeving (slotenpatroon, kleibaan, waterovergangen, Bosmanmolentjes);
  8. De grote open ruimte (vanaf begrenzing vrij zicht over de gehele polder). Dit laatste kenmerk is het meest opvallende in deze polder.

Bron: © Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk en Midden-Delfland vereniging.